Strona główna Uczestnicy Formy wsparcia Dostępność Dokumenty do pobrania Kontakt
додому УЧАСНИКИ ФОРМИ ПІДТРИМКИ НАЯВНІСТЬ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ СКАЧАННЯ КОНТАКТ

"Робота – ключ до інтеграції. Комплексна програма підтримки переселенців з України"

Projekt „Praca- klucz do integracji. Kompleksowy program wsparcia migrantów z Ukrainy ” kierowany jest do obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Projekt „Praca- klucz do integracji. Kompleksowy program wsparcia migrantów z Ukrainy” jest realizowany na podstawie umowy nr DRP-X/162/PK/2022 miedzy Regionem Środkowo - Wschodnim NSZZ „Solidarność” a Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu ofert pn.„Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Projekt dofinansowano ze środków budżetu państwa. Dofinansowanie 1 094 428,00 zł. Całkowita wartość 1 094 428,00 zł.

Проект «Праця – ключ для інтеграції. Комплексна програма підтримки мігрантів з України» адресована громадянам України, які опинилися в Польщі в особливо складній життєвій ситуації у зв’язку з бойовими діями на території України.

Проект «Праця – ключ для інтеграції. Комплексна програма підтримки переселенців з України» реалізується на підставі угоди №DRP-X / 162 / PK / 2022 між Центрально- Східним регіоном НСЗЗ «Солідарність» та Міністром сім’ї та соціальної політики.

Проект отримав фінансування в рамках конкурсу пропозицій «Разом ми можемо більше – перша редакція Програми активації для іноземців на 2022–2023 роки», оголошено в рамках Департаментської програми активізації для іноземців на 2022–2025 роки.

Проект фінансувався за кошти державного бюджету. Співфінансування 1 094 428,00 злотих. Загальна вартість 1 094 428,00 злотих.

Uczestnicy

УЧАСНИКИ


Formy wsparcia

ФОРМИ ПІДТРИМКИ

Identyfikacja potrzeb uczestnika

W ramach zadania zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb uczestnika projektu (przez doradcę zawodowego) oraz stworzona indywidualna ścieżka kariery z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.
Wymiar wsparcia 3 godz. Zegarowe.Wsparcie przeprowadzi doradca zawodowy.
Działania obejmą analizę sytuacji zawodowej uczestnika pod względem możliwości wykorzystania jego potencjału na rynku pracy oraz barier utrudniających podjęcie zatrudnienia, zaplanowanie w określonym czasie realizacji wybranych działań w celu poprawy sytuacji zawodowej, wzmocnienia potencjału na rynku pracy, instrumenty, usługi, narzędzia rynku pracy możliwe w zastosowaniu przy realizacji IPD oraz działania do samodzielnej realizacji przez uczestnika.
Uczestnikom zostaną zapewnione przerwy kawowe, a w razie potrzeby zwrot kosztów dojazdu.
W sytuacji obostrzeń związanych z COVID dopuszczalne będzie realizowanie wsparcia w części teoretycznej w formie on-line lub hybrydowo.

Wsparcie aktywizujące

Uzasadnieniem realizacji zadania jest nabycie i wzmocnienie kompetencji kluczowych, umiejętności społecznych i niezbędnych do samorealizacji osobistej i zawodowych, profilaktyka zdrowotna - wiedza, umiejętności i motywacja do zdrowego trybu życia. Ponadto zdobycie praktycznych umiejętności do poruszania się po rynku pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.
Wsparcie odbywać się będzie w grupach, dobranych przez doradcę zawodowego.
Wsparcie w zakresie usług aktywnej integracji składać się będzie z dwóch elementów:
Część 1. Treningi z zakresu kompetencji społecznych i profilaktyki zdrowotnej - 12 godz. (2 dni po 6h) obraz siebie, współpraca w grupie, komunikacja, asertywność, zarządzanie czasem zasady higieny osobistej, zdrowe odżywianie, zdrowy tryb życia, stres-ćwiczenia fizyczne, relaksacyjne, funkcjonowanie społeczne.
Część 2. Warsztaty aktywizacji zawodowej 12 godz.(2 dni po 6 h) moje zainteresowania i zdolności, funkcjonowanie współczesnego rynku pracy, dokumentacja poszukującego pracy rozmowa kwalifikacyjna.
Uczestnikom zostaną zapewnione obiady, materiały szkoleniowe oraz w razie potrzeby zwrot kosztów dojazdu.
W sytuacji obostrzeń związanych z COVID dopuszczalne będzie realizowanie wsparcia w części teoretycznej w formie on-line lub hybrydowo

Wsparcie szkoleniowe

Szkolenie kończy się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kompetencje lub kwalifikacje uczestników.
Za wybór kursu odpowiadać będzie doradca zawodowy (zgodnie z IPD i zapotrzebowaniem rynku pracy) Kryteria doboru szkoleń: predyspozycje i potrzeby określone w IPD oraz zapotrzebowanie na rynku pracy. wykształcenia oraz cechy psychofizyczne oraz potrzeby pracodawców ( Barometr zawodów deficytowych).
Liczba godzin szkolenia to 300 godzin dydaktycznych na kurs. Łącznie 50 dni szkoleniowe. Okres realizacji kursu ok. 2 miesięcy.
Dla uczestników zapewnione zostaną posiłki, stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie i badania lekarskie, odzież ochronna oraz materiały. Zakłada się że minimum 50% godzin zajęć będą to zajęcia praktyczne realizowane u pracodawcy.
Każde szkolenia zakończą się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kwalifikacje, umiejętności i kompetencje. Uczestnicy, którzy zakończą kurs i egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymają dokument - zaświadczenie potwierdzający kwalifikacje do wykonywania czynności i zadań w zakresie objętym szkoleniem. Zaświadczenie zawierać będzie info o zakresie szkolenia o liczbie h szkole. oraz wynikach egzaminu i będzie zgodne z właściwym rozporządzeniem.
W sytuacji obostrzeń związanych z COVID dopuszczalne będzie realizowanie wsparcia w części teoretycznej w formie on line lub hybrydowo.

Stypendium szkoleniowe

Uczestnik wsparcia szkoleniowego otrzymuje stypendium szkoleniowe na wskazane przez siebie złotówkowe konto bankowe.
Wypłata stypendium następuje wyłącznie w formie bezgotówkowej, po zakończeniu udziału w szkoleniu, w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie odbytych godzin (wyliczenie na podstawie listy obecności).
Wysokość stypendium szkoleniowego wyliczona dla 150 h zajęć miesięcznie - wynosi ze składkami ZUS - 1923,64 zł. Kwota do wypłaty na konto wynosi 1 489 zł.


Aktywność zawodowa

Pośrednictwo w wymiarze 2 godzin zegarowych. Ocena postępów i perspektyw zawodowych i społecznych, wdrażanie IPD. Wyszukiwanie pracodawców, pomoc w zatrudnieniu.
Uczestnikowi zapewnione zostaną: zwrot kosztów dojazdu. Celem pośrednictwa będzie znalezienie i utrzymanie pracy przez uczestników. Pośrednictwo realizować będzie pośrednik pracy-doradca.

Виявлення потреб учасника

В рамках завдання буде проведено діагностику потреб учасника проекту (професійним радником) та створено індивідуальний кар’єрний шлях з урахуванням діагностики проблемної ситуації, ресурсів, потенціалу, схильностей та потреб.
Підтримкарозмірності - 3 години. Підтримку надаватиме професійний радник.
Діяльність включатиме аналіз професійної ситуації учасника з точки зору можливості використання його потенціалу на ринку праці та бар’єрів для працевлаштування, планування реалізації обраних заходів протягом визначеного періоду для покращення професійної ситуації, зміцнення потенціалу на ринку праці, інструменти, послуги, інструменти ринку праці, які можуть бути використані при реалізації ІPD (індивідуальний план дій) та діяльність, яку здійснюватиме учасник.
Учасникам будуть надані перерви на каву та, за потреби, відшкодування витрат на проїзд У разі обмежень, пов’язаних з COVID, буде дозволено надавати підтримку в теоретичній частині в он- лайн або гібридній формі

Активація підтримки

Обґрунтуванням реалізації завдання є набуття та зміцнення ключових компетентностей, соціальних навичок та необхідних для особистої і професійної самореалізації, профілактики здоров’я – знань, уміння та мотивації до здорового способу життя. Крім того, набуття практичних навичок орієнтування на ринку праці, оформлення аплікаційних документів.
Супровід відбуватиметься у групах, відібраних професійним радником. Підтримка служб активної інтеграції складатиметься з двох елементів:
Частина 1. Тренінги у сфері соціальних компетентностей та профілактики здоровя - 12 год. (2 дні через 6 годин) самооцінка, співпраця в групі, комунікація, наполегливість, тайм-менеджмент, принципи особистої гігієни, здорове харчування, здоровий спосіб життя, стресові фізичні вправи, релаксація, соціальне функціонування.
Частина 2 Професійно-активаційний семінар 12 годин (2 дні по 6 годин) мої зацікавлення та здібності, функціонування сучасного ринку праці, документація пошуку роботи, співбесіда.
Учасники будуть забезпечені обідами, навчальними матеріалами та, за необхідності, відшкодуванням витрат на проїзд. У разі обмежень, пов’язаних з COVID, буде дозволено надавати підтримку в теоретичній частині в он- лайн або гібридній формі

Підтримка навчання

Навчання завершується отриманням документу, що підтверджує компетенцію або кваліфікацію учасників.
ZВибір курсу буде відповідальністю профконсультанта (відповідно до IPD та потреб ринку праці) Критерії відбору навчання: схильності та потреби, зазначені в IPD та попит на ринку праці. освітні та психофізичні особливості та потреби роботодавців (барометр дефіцитних професій) Кількість навчальних годин – 300 навчальних годин на курс.
Всього 50 навчальних днів. Тривалість курсу становить приблизно 2 місяці. Учасники будуть забезпечені харчуванням, стипендіями на навчання, відшкодуванням витрат на проїзд, страховкою та медичними оглядами, захисним одягом та матеріалами. Передбачається, що не менше 50% аудиторних годин складатимуть практичні заняття, які проводить роботодавець.
Кожне навчання завершуватиметься отриманням документа, що підтверджує кваліфікацію, навички та компетенції. Учасники, які успішно пройшли курс та іспит, отримають документ, що підтверджує кваліфікацію для виконання робіт та завдань у рамках навчання.
Сертифікат буде містити інформацію про обсяг навчання та кількість годин школи. та результати експертизи та буде згідно з відповідним положенням. У разі обмежень, пов’язаних з COVID, буде дозволено надавати підтримку в теоретичній частині в он- лайн або гібридній формі.

Стипендія на навчання

Учасник навчання отримує стипендію на навчання на вказаний ним банківський рахунок у злотих Стипендія виплачується тільки в безготівковій формі, після закінчення навчання, у розмірі, що відповідає фактичній кількості відпрацьованих годин (розраховується на підставі табеля відвідування). Сума стипендії на навчання, розрахована на 150 годин занять на місяць, становить 1923,64 злотих разом із внесками на соціальне страхування. Сума для зняття на рахунок становить 1489 злотих.

Професійна діяльність

Посередництво в розмірі 2 годин. Оцінка успішності та професійно-соціальних перспектив, впровадження ІПД. Пошук роботодавця, допомога в працевлаштуванні. Учаснику надається: відшкодування витрат на проїзд.
Метою працевлаштування буде пошук та збереження роботи учасників. Реалізовано посередництво буде посередником-консультантом.

Dostępność

НАЯВНІСТЬ


Dokumenty do pobrania

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖУВАННЯ


Kontakt Biura Projektu:

КОНТАКТ Проектний офіс:

„Praca- klucz do integracji. Kompleksowy program wsparcia migrantów z Ukrainy ”

«Праця – ключ для інтеграції. Комплексна програма підтримки переселенців з України»